Stòras a' Bhaile Gaelic Folklife School - Full Week Ticket

Stòras a' Bhaile is an immersion event from beginning to end.  Stòras will be delivered over five days of social learning and Gaelic conversation.

About this experience

Bho cheann gu ceann, tha Stòras a' Bhaile 'na thachartas bogaidh bonntaichte air nòs 's dualchas Gàidhealtachd na h-Albann Nuaidhe.  Bidh gnìomhachas Stòras a' Bhaile air a thoirt gu ìre thairis air cóig làithichean do dh'oideachadh is seanchas am measg cuideachd.  


Focused on Nova Scotia's Gaelic culture, Stòras a' Bhaile is an immersion event from beginning to end.  Stòras will be delivered over five days of social learning and Gaelic conversation.  

Your Host

Host image